facebook
twitter

Nõukogu koosolek protokollitakse.
Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse § 88 lg 3 alusel kehtestatud nõudeid nõukogu koosoleku protokollimisel ja protokolli kantavate andmete kohta, kui selline kord on loodud. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid säilitab juhataja, kes korraldab nende säilitamise ja avalikustamise sihtasutuse koduleheküljel.

2019
Nõukogu 20.02.2019 protokoll nr 1 
(allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Lähteülesanne

Nõukogu 01.03.2019 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 jaotused

Nõukogu 29.03.2019 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 majandusaasta aruanne

2018
Nõukogu 03.01.2018 protokoll (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1.1.2 Maakondade toetuste kujunemine (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)
Lisa 3.1 EPIK liikmesorganisatsioonide 2018.a toetused (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)

Nõukogu 26.03.2018 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 EPIFond_majandusaastaAruanne-2017.
Lisa-1.1 audiitori_otsus_90000145_2017.
Lisa 2 EPIF_põhikiri.
Lisa 3 Sihtkapitali Kaasav Areng reglement.

Nõukogu 21.05.2018 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 Kokkuvõte kampaaniast Valguse Jalajäljed.
Lisa 2 Ettepanek parkimiskaartide väljastamist reguleeriva määruse muutmiseks.
Lisa 3 Diagramm hetkel toimivast parkimiskaartide väljastamise süsteemist KOVide poolt.
Lisa 4 Diagramm võimaliku tsentraliseeritud parkimiskaartide väljastamise puhul.

Nõukogu 16.08.2018 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 KOV parkimiskaartide protsessi kaardistus.
Lisa 2 Parkimiskaartide Memo kohtumisest Sotsiaalministeeriumiga.

Nõukogu 26.09.2018 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 31.10.2018 protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1.1
Lisa 1.2

Nõukogu 26.11.2018 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1
Lisa 2

Nõukogu 27.12.2018 elektroonilise koosoleku protokoll nr 7 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1
Lisa 1.1
Lisa 1.1.1
Lisa 1.1.2
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 3.1


2017
Nõukogu 27.03.2017 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 majandusaasta 2016 auditeeritud aruanne ja audiitori otsus

Nõukogu 02.08.2017 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 25.10.2017 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

Nõukogu 24.11.2017 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Veebilehtede toetused

Nõukogu 15.12.2017 protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 hindamise kriteeriumid
Lisa 2 Riigi lisaeelarvest antud toetusest investeeringuteks ja soetusteks

Nõukogu 28.12.2017 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 2 Fondi 2018 aasta eesmärgid
Lisa 3 Fondi eelarve 2018

Lisa 3.1 EPIK liikmesorganisatsioonide 2018.a toetused (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)
Lisa 1.1.1 Liitude toetuste kujunemine
Lisa 1.1.2 Maakondade toetuste kujunemine (parandatud nõukogu 03.01.2018 otsusega protokoll nr 01)

2016
Nõukogu 08.03.2016 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 majandusaasta 2015 auditeeritud aruanne ja audiitori otsus

Nõukogu 21.09.2016 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 18.10.2016 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 10.11.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 saadetud 2017 projektiideed
Lisa 2 HMN toetuse jaotamise põhimõtted 2017

Nõukogu 06.12.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 veebilehtede toetus 2016

Nõukogu 27.12.2016 virtuaalkoosoleku protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 1.1.1  Liitude toetuse arvutamise algoritm
Lisa 1.1.2  Maakondade toetuse arvutamise algoritm
Lisa 2  SA EPI Fondi 2017 majandusaasta eesmärgid
Lisa 3 SA EPI Fondi eelarve 2017
Lisa 3.1 Organisatsioonide toetused 2017
 

2015
Nõukogu 09.03.2015 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 24.03.2015 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1

Nõukogu 04.05.2015 protokoll nr 3
Lisa 1 EPIFkonkursi tingimused 04.05.2015
Lisa 2 Hindamise kriteeriumid 04.05.2015
Lisa 3 Hindamise kord 04.05.2015
Lisa 4 taotlusvorm 04.05.2015
Lisa 4 taotlusvormi täitmiseks juhend 04.05.2015
Lisa 5 Eelarve vorm 04.05.2015

Nõukogu 01.06.2015 protokoll nr 4
Lisa 1 Laekunud ja toetuse saanud projektide koond

Nõukogu 26.10.2015 protokoll nr 5
Lisa 1 Veebilehtede hindamise tabel

Nõukogu 14.12.2015 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 EPIKoja liikmesorganisatsiooni veebilehtede toetus

Nõukogu 29.12.2015 protokoll nr 7 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 toetuse kasutamise põhimõtted
Lisa 2 SA EPI Fondi 2016 majandusaasta eesmärgid
Lisa 3 SA EPI Fondi eelarve 2016
Lisa 3.1 Organisatsioonide 2016.a toetus
Lisa 3.1.1 Liitude toetuse arvutamise algoritm
Lisa 3.1.2 Maakondade toetuse arvutamise algoritm

2014
Nõukogu 26.02.2014 protokoll nr 1 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 31.03.2014 protokoll nr 2 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF vastus Riigikontrolli aruandele

Lisa 2 Fondist HMN toetuse kasutamise aruande vorm 2014

Nõukogu 06.05.2014 protokoll nr 3 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF põhikirja uus redaktsioon

Nõukogu 13.06.2014 protokoll nr 4 (allkirjastatud digitaalselt)

Lisa 1 SAEPIF tegevused aastatel 1994-2014

Nõukogu 20.10.2014 protokoll nr 5 (allkirjastatud digitaalselt)

Nõukogu 12.12.2014 protokoll nr 6 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa Veebide hindamisetabel 2014

Nõukogu 30.12.2014 protokoll nr 7 (allkirjastatud digitaalselt)
Lisa 1 Toetuse  arvutamise põhimõtted
Lisa 2 SAEPIFond eesmärgid 2015
Lisa 3 SAEPIFond eelarve 2015
Lisa 3.1 organisatsioonide toetused 2015
Lisa 3.1.1 Liitude 2015.a toetuste arvutus
Lisa 3.1.2 Maakondade 2015.a toetuste arvutus

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook