facebook
twitter
PUUDEGA INIMESTE DIGIPÄDEVUSTE STIPENDIUMI JUHEND
avaldatud 25.05.2023, muudetud 19.09.2023

Taotlusi võetakse vastu kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtajaks on 1. september ja 1. november
Stipendiumi maksimum suurus on kuni 500 eurot.


STIPENDIUMI EESMÄRK JA ÜLDISED PÕHIMÕTTED
Toetatakse Eestist pärit puudega inimeste õpinguid - digitaalalaseid enesetäiendamisi tunnustatud IT koolitajate juures.
Programmi tulemusel arenevad puudega inimeste digipädevused ning võimekus oma kogukonna inimesi IT alastes küsimustes abistada.
Stipendium antakse arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast koolituste või kursuste lõppu Eesti ja oma kogukonna hüvanguks.
Stipendium koosneb koolituse kestel makstavast ühekordsest stardirahast.

TAOTLEMISE TINGIMUSED
Stipendiumi võivad taotleda isikud:
kellel on soovituskiri mõnest Eestis tegutsevast puuetega inimeste kogukonnast. Kogukonna all mõistame Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kuuluvaid organisatsioone või nende liikmesorganisatsioone;
kes oskavad inglise keelt vähemalt suhtlustasandil;
kes omavad vähemalt keskharidust;
kes on õppemaksu või koolituse olemasolu korral leidnud võimaluse selle tasumiseks;
kes on motiveeritud oma teadmisi ja oskusi jagama oma kogukonna liikmetega;
kes on eelnevalt kokku puutunud Eesti Vabariigis pakutavate sotsiaal- ja tervisevaldkonna e-teenustega;
kes on Eesti kodanikud või omavad siin elamiseks alalist elamisluba.

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.
Taotlus koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressile epifond@gmail.com.

Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
taotleja nimi;
taotleja isikukood;
taotleja pangakonto number;
taotleja telefon ja e-posti aadress;
lühike selgitus, kuidas taotleja on seotud soovituse andnud puudepõhise kogukonnaga:
lühike selgitus, milliste riiklike e-teenustega taotleja kõige rohkem on kokku puutunud;
lühike selgitus, milliseid digitaalseid oskusi taotleja soovib edasi arendada ning kuidas need vastavad tema kogukonna vajadustele;
lühike selgitus ja motivatsioon, miks ta on või soovib saada digitugiisikuks oma kogukonnas.
Taotlusele tuleb lisada skaneeritud või digiallkirjastatud kujul:
soovituskiri puudega inimeste kogukonnast. Kogukonna all mõistame üldreeglina Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustikku kuuluvaid organisatsioone või nende liikmesorganisatsioone;
kinnitus mõnes digipädevusi tõstavas koolituses, kursusel, õppeprogrammis või enesetäiendamise kursusel osalemise kohta;
koopia keskharidust tõendava dokumendi kohta.
Kõik dokumendid tuleb lisada taotluse digiallkirjastatud konteinerisse. Sihtasutusel on õigus kontrollida üleslaetud dokumentide vastavust originaalidele.

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook