facebook
twitter

Tutvustus


Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond põhikiri

Eesti Puuetega Inimeste Fond (edaspidi EPI Fond) asutajaks oli Vabariigi Valitsus. Fondi põhikiri ja nõukogu kooseis kinnitati 7.aprillil 1994.a. valitsuse määrusega nr.129 ja registreeriti Tallinna Linnavalitsuses 4.mail 1994.a. Vastavalt põhikirja 4.punktile oli Fond riigi eelarveväline ja Fondi riiklike vahendite allikaks olid eraldised hasartmängumaksust. Valitsuse 4.veebruari 1997.a. korraldusega nr.117-k kujundati EPI Fond ümber sihtasutuseks nimega Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond ja määrati uus 7 liikmeline nõukogu kooseis ja kiideti heaks uus põhikiri. Asutaja õiguste teostajaks määrati Sotsiaalministeerium.

Hasartmängumaksu Nõukogu, koondprojektile eraldatud toetus aastal 2018:
950 000 eurot, mis on 35 % kogu HMN sotsiaalvaldkonna toetatud aastaprojektidest.
Koondprojekt sisaldab kokku 49 projekti, millest 32 on esitanud puudespetsiifilised liidud, 16 maakondlikud + Tallinna puuetega inimeste katusorganisatsioonid ja 1 Puuetega Inimeste Koda.

Toetuse jagunemise proportsioonid 2018:
 
 • Liitudele 375 375 € (41,16 %).
 • Piirkondlikele kodadele ja liikmeorganisatsioonidele 375 375 € (41,16 %).
 • EPI Kojale 136 180 € (15,0 %).
 • SA EPIFond administreerimine 38 000 € (4 % ).
 • Aasta alguse reserv 24 450 € (2,68 %)
Toetuste proportsioonid organisatsioonidele tulenevad järgnevatest teguritest:

Puude spetsiifilised liidud.
 1. Baaskomponent 20 %
 2. Liikmesorganisatsioonide arv 20 %
 3. Organisatsiooni eelneva aasta netokäive 20 % (jaotus logaritmskaalal 1-10)
 4. Füüsilisest isikute liikmete arv registrisse kantud organisatsioonides 40% (jaotus logaritmskaalal 1-10)

Maakondlikud kojad.
 1. Baaskomponent 30 %
 2. Liikmesorganisatsioonide arv 20 %
 3. Organisatsiooni eelneva aasta netokäive 15 % (jaotus logaritmskaalal 1-10)
 4. Füüsilisest isikute liikmete arv registrisse kantud organisatsioonides 35% (jaotus logaritmskaalal 1-10)

Vara ja vahendid

Sihtasutuse vara ja vahendid moodustuvad:
 
 • Riiklikud eraldised;
 • Juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused, samuti rahvusvaheliste ja teiste riikide fondide eraldised;
 • Sihtasutuse tuluüritustest ning seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahendid.

Annetused ja eraldised võivad olla rahalised või varalised. Annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised.


Vara kasutamise ja käsutamise kord:
 
 • Sihtsuunitlusega annetusi ja eraldisi kasutatakse vastavalt annetaja või eraldaja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktide või sihtasutuse põhikirjaga;
 • Sihtsuunitluseta üleantud annetusi ja eraldisi ning oma majandustegevusest laekunud vahendeid kasutab ja käsutab sihtasutuse nõukogu sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalike programmide, uuringute, projektide ja ürituste toetamiseks ning vastava selgitustöö tegemiseks;
 • Sihtasutuse vahendid ja tulud võib jaotada sihtasutuse sihtkapitalidesse;
 • Sihtasutuse vahendeid kasutatakse sihtasutuse ülalpidamiskuludeks.


Toetuste andmise eelistused Eesti Puuetega Inimeste Kojal ja EPIF Nõukogul on projektide finantseerimis-taotluste hindamiseks olnud järgmised prioriteedid:
 
 • Puuetega inimeste (eriti noorte) hariduse edendamine;
 • Rehabilitatsioon ja nõustamine; tööhõive küsimused;
 • Vaba aja veetmine ja kultuuri projektid. 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook