facebook
twitter

Tegevustoetus organisatsioonidele


18.10.2022
Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku organisatsioonidele 2023 aasta tegevustoetuste taotlusvooru.
Tegevustoetuste jaotamise tingimused on leitavad siit.
Taotlusvooru kogumaht organisatsioonidele on 1 miljon eurot.
2023 aasta tegevustoetustest puuetega inimeste organisatsioonidele:
 
Tegevustoetus on suunatud EPIKoja liikmesorganisatsioonidele.
Taotlused tuleb esitada elektroonilises keskkonnas taotlused.epifond.ee 
Kui teie organisatsioonis on allkirjaõiguslik isik vahetunud ja tal ei ole keskkonnale ligipääsu siis palun kirjutada epifond@gmail.com, lisame süsteemi uue kasutaja.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2022 kell 17.00.
 
16.09.2022

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja  IT kaasajastamise taotlusvooru puuetega inimeste võrgustikku kuuluvatele organisatsioonidele. Taotlusvooru eesmärgiks on toetada puuetega inimeste organisatsioonidel infotehnoloogilise riistvara ja tööks vajaliku tarkvara (edaspidi IT vahendid) kaasajastamist.
Taotlusvooru kogumaht on 15 972,5 eurot.

Toetust saavad taotleda Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmeskonna võrgustiku kuuluvad puuetega inimeste organisatsioonid.
Maksimaalne toetus ühele organisatsioonile on kuni 1000 (tuhat) eurot.

Taotlused IT vahendite ostmise hüvitamiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 5. oktoobriks kell 17.00 e-postile epifond@gmail.com 

Taotluses peab olema toodud:
1. taotleva organisatsiooni nimi,
2. aadress,
3. kontakttelefon,
4. e-posti aadress
5. allkirjaõigusliku isiku nimi,
6. taotletav summa,
7. hangitavate vahendite ja/või tarkvaralitsentside nimekiri
8. vabas vormis vajalikkuse põhjendus.

Abikõlbulike kulude periood on tagasiulatuvalt 01.01.2022 kuni 30.11.2022.

Taotlusi hindab SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu.


04.11.2021

EPIFond jagab toetust puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidele, kes kuuluvad EPIKoja võrgustiku. Toetuse eesmärk on võimestada organisatsioonide huvikaitse tegevusi.
Aasta 2022 toetuste jaotamise põhimõtted
 1. Toetuste üldised proportsioonid 2022
Strateegilise partnerluse lepinguga puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikule ja psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedaste esindusorganisatsioonidele eraldatakse 2022.a. tegevustoetuseks 1 246 575,5 eurot, mida kasutatakse alljärgnevalt:
 1. Psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedaste esindusorganisatsioonidele EPIFondi lepinguliste kohustuste täitmiseks 110 000 ja puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevuse toetamiseks 1 136 575,5 eurot, millest:
 2.  38 000 eurot Eesti Puuetega Inimeste Fondi tegevuskava alusel (sh halduskulud kokku ~ 3% puuetega inimeste huvikaitse tegevuse toetamise mahust)
 3.  Puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku tegevusprogrammide toetuseks jaotatakse algoritmi järgi 1 098 575,5 eurot alljärgnevalt:
  1. 444 923 eurot (~40 % tegevusprogrammidele eraldatavast mahust) liitude tegevusprogrammide (sh halduskulud) toetuseks;
  2. 444 923 eurot (~40 % tegevusprogrammidele eraldatavast mahust) piirkondlike kodade ja liikmesorganisatsioonide tegevustoetuseks;
  3. 21 972,5 eurot (~2% tegevusprogrammidele eraldatavast mahust) aastalõpu reservi;
  4. 186 757 eurot (~17% tegevusprogrammidele eraldatavast mahust) EPI Koja tegevustoetuseks.
 4. Psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedaste esindusorganisatsioonidele 110 00 eurot eurot  eelnevatest taotlusvoorudest tulenevate kohustuste katteks.
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt keskkonnas taotlused.epifond.ee 
Taotlus vormide sisestamise tähtaeg on 30.11.2021 kell 17.00.

06.01.2021

EPIFond jagab toetust puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidele, kes kuuluvad EPIKoja võrgustiku. Toetuse eesmärk on võimestada organisatsioonide huvikaitse tegevusi.
Taotlus vormide sisestamise tähtaeg on 08.01.2021 kell 17.00.
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt keskkonnas taotlused.epifond.ee 
Taotluse esitamiseks peate olema registreeritud kasutajana. Kui teil esineb tõrkeid sisenemisel siis palun kirjutada aadressile epifond@gmail.com

2021 jaotamise põhimõtted

07.01.2020.

EPIFond jagab toetust puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidele, kes kuuluvad EPIKoja võrgustiku. Toetuse eesmärk on võimestada organisatsioonide huvikaitse tegevusi.
Taotluste tähtaeg on 24.01.2020 kell 17.00.
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt allkirjastatult aadressile epifond@gmail.com

Jaotamise tingimuste kohta loe täpsemalt siit:
Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidega aastatel 2020-2022.“.

Taotlusvorm
Jaotuspõhimõtted 

Raha jaotused 2020:
Liidud
Kojad

Mitte abikõlbulikud kulud:
1. rahatrahv vm rahaline karistus, kohustuste mittetäitmise eest makstav leppetrahv ja viivised, rahatrahvid jms;
2. investeeringud, sh kapitalirent;
3. amortisatsioon;
4. remondikulud jms;
5. sõidukid, sh mootorsõidukid, maastiku ja vee sõidukid, droonid – nende soetamine, rendi ja ülalpidamiskulud;
6. kulud, mis on tehtud väljaspool toetuse otsuses määratud tegevuse elluviimise perioodi
(abikõlblik periood);
7. trükised, meediatooted (v.a hädavajalik eesmärgi saavutamiseks);
8. kulud, mis on tehtud eirates head tava, sh tehingutes isikutega, kellega toetuse saajal on
huvide konflikt;
9. muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebavajalikud kulud.

-------------------------------------------------------------------------------
01.10.2019.
Käesolevaga annab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond teada, et ootab psüühikahäiretega inimeste ja puuetega inimeste organisatsioone partneriks, et korraldada perioodil 2020-2022 valdkonna huvikaitse rahastus. Rahastuse kogumaht nimetatud perioodil on 3 600 000 eurot.
Partneril palume täita partneri kinnituskiri ja see saata aadressile epifond@gmail.com hiljemalt 11.10.2019 

Partneri kinnituskiri

Jaotuspõhimõtted


2019
Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kuuluvatel organisatsioonidel on võimalus taotleda iga aastaselt tegevustoetust Hasartmängumaksu Nõukogust koondprojektile eraldatavatest vahenditest.  2019 aasta taotlused tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuar 2019.
Taotlus tuleb, esitada Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvormil.
Taotlusele tuleb lisada organisatsiooni poolne garantiikiri omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu tagamise kohta.
Samuti tuleb esitada eeltäietud aruande vormi lehekülje „Tegevusaruanne koond“ tulbad 4 ja 4a. 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook